A study on English – Vietnamese liaison interpreting in HIV/AIDS programs of non – govermental organizations in Vietnam = Nghiên cứu về dịch nói giao tiếp Anh – Việt trong các dự án HIV/AIDS của Tổ chức Phi Chính phủ tại Việt Nam

Ước tính có 258.586 người tại Việt Nam nhiễm HIV; trên toàn quốc có khoảng 115.000 người được điều trị bằng thuốc kháng virut, một loại thuốc giúp chuyển căn bệnh này từ chỗ...

Continue reading

Adapting reading tasks in the textbook English 12 to improve 12th form students’ reading achievement = Điều chỉnh các nhiệm vụ đọc hiểu trong sách giáo khoa tiếng anh 12 nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu của học sinh

Title: Adapting reading tasks in the textbook English 12 to improve 12th form students’ reading achievement = Điều chỉnh các nhiệm vụ đọc hiểu trong sách giáo khoa tiếng anh 12 nhằm nâng cao khả năng...

Continue reading

A survey of factors that demotivate first-year non-major students in learning English at University of Labor and Social Affairs = Nghiên cứu khảo sát các yếu tố gây giảm hứng thú học tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường đại học Lao động

Title: A survey of factors that demotivate first-year non-major students in learning English at University of Labor and Social Affairs = Nghiên cứu khảo sát các yếu tố gây giảm hứng thú học tiếng Anh của...

Continue reading