Các chiến lược sinh viên trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế, trường Đại Học Điện Lực sử dụng trong giai đoạn trước khi viết

1.Sứ mệnh

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

2.Tầm nhìn

Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Trường phát triển theo định hướng nghiên cứu.

3.Giá trị cốt lõi

Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

Năng động: là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ của Trường cũng như người học cần có trong một môi trường luôn thay đổi đầy thách thức.

Title: Pre-writing strategies used by students at Center for International Cooperation and Training – Electric Power University = Các chiến lược sinh viên trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế, trường Đại Học Điện Lực sử dụng trong giai đoạn trước khi viết. M.A T
Authors: Hoàng, Văn Vân, 1955-, supervisor
Mai, Thị Thủy, 1989-
Keywords: Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Kỹ năng viết
Issue Date: 2013
Publisher: University of Languages and International Studies
Abstract: M.A. Thesis English Language Teaching Methodology — University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39864
Appears in Collections: ULIS – Master Theses

About the author

user

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *