Adapting reading tasks in the textbook English 12 to improve 12th form students’ reading achievement = Điều chỉnh các nhiệm vụ đọc hiểu trong sách giáo khoa tiếng anh 12 nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu của học sinh

Title: Adapting reading tasks in the textbook English 12 to improve 12th form students’ reading achievement = Điều chỉnh các nhiệm vụ đọc hiểu trong sách giáo khoa tiếng anh 12 nhằm nâng cao khả năng...

Continue reading

A survey of factors that demotivate first-year non-major students in learning English at University of Labor and Social Affairs = Nghiên cứu khảo sát các yếu tố gây giảm hứng thú học tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường đại học Lao động

Title: A survey of factors that demotivate first-year non-major students in learning English at University of Labor and Social Affairs = Nghiên cứu khảo sát các yếu tố gây giảm hứng thú học tiếng Anh của...

Continue reading

Pre-writing strategies used by students at Center for International Cooperation and Training – Electric Power University = Các chiến lược sinh viên trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế, trường Đại Học Điện Lực sử dụng trong giai đoạn trước khi viết. M.A T

Title: Pre-writing strategies used by students at Center for International Cooperation and Training – Electric Power University = Các chiến lược sinh viên trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế, trường...

Continue reading

Utilisation des jeux dans l’enseignement du vocabulaire au lycée à option de Hung Vuong – Phu Tho = Sử dụng trò chơi trong giảng dạy từ vựng ở trường THPT Chuyên Hùng Vương

Title: Utilisation des jeux dans l’enseignement du vocabulaire au lycée à option de Hung Vuong – Phu Tho  = Sử dụng trò chơi trong giảng dạy từ vựng ở trường THPT Chuyên Hùng Vương. Luận văn ThS...

Continue reading